KẾ HOẠCH (Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

          SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:  01/KH-VNG                       Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

     Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT ngày 06/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi triển về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, Trường THPT Võ Nguyên Giáp xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

  – Tăng cường trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường giám sát việc xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của ngành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động.

  – Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục các hoạt động gây lãng phí, thất thoát, các tệ nạn tham nhũng; nâng cao trách nhiệm, vai trò và sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, các phương tiện truyền thông và mọi công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu:

  – Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy và trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy sức mạnh tập thể của nhà trường về công tác phòng, chống tham nhũng.

  – Xây dựng lực lượng kiểm tra, giám sát trong các tổ chức của nhà trường có phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp vững vàng.

  – Phòng, chống tham nhũng gắn kiền việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong nhà trường, củng cố khối đoàn kết trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

  – Phổ biến Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT ngày 06/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi triển về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

  – Xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

    Thời gian: Tháng 01 năm 2021.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  – Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến:, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

  – Nâng cao chất lượng thực thi công vụ và đạo đức công chức, viên chức và người lao động và đạo đức nhà giáo, văn hóa ứng xử văn hóa trong trường học.

  – Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện môi trường làm việc bình đẳng, công bằng, minh bạch.

  – Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình dạy học tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng.

  – Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

  – Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện pháp luật

  – Thực hiện công khai, minh bạch theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

  – Công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, mua sắm tài sản, thực hiện chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động và học sinh,…

  – Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường sử dụng trang Website của trường; triển khai các dịch vụ trực tuyến công; thực hiện rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế phù hợp với thực tiễn. Tăng cường giải trình của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  – Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc công khai, minh bạch. Thực hiện tốt công khai trong và công khai ngoài.

  – Lực lượng kiểm tra, giám sát của nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch.

b) Nâng cao chất lượng thực thi công vụ và đạo đức nghề nghiệp

  – Quy định chức trách của từng vị trí công tác, vị trí việc làm và căn cứ vào chức trách để đánh giá công chức, viên chức và người lao động.

  – Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức triển khai nội dung về phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy.

  – Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đội ngũ.

  – Tiếp tục triển khai và thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp về phòng, chống tham nhũng.

  – Thực hiện tốt quy định kê khai tài sản và thu nhập.

  – Tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phối hợp.

  – Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong thi hành công vụ. Thực hiện niêm yết công khai quy tắc ứng xử. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, quy tắc ứng xử, những việc công chức, viên chức và người lao động không được làm, trách nhiệm giải trình thực thi công vụ.

  – Triển khai có hiệu quả công tác tiếp công dân.

c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong phát hiện, xử lý tham nhũng

  – Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của các cá nhân trong nhà trường.

  – Các lực lượng kiểm tra, giám sát của nhà trường và các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện về phòng, chống tham nhũng, kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp.

d) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng

  – Chi ủy chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

  – Các đoàn thể phát huy vai trò dân chủ và phản biện về phòng, chống tham nhũng.

  – Ban đại diện cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong việc ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng.

  – Học sinh tích cực học tập nội dung phòng, chống tham nhũng theo quy định và tham gia góp ý công tác quản lý của nhà trường, việc giảng dạy và giao dục của giáo viên, thái độ phục vụ của nhân viên và việc học tập, rèn luyện của học sinh.

  – Thực hiện quy định về bảo vệ cá nhân tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức, viên chức và người lao động của nhà trường căn cứ Kế hoạch và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ-Công chức-Viên chức để xây dựng Kế hoạch cá nhân về việc thực thi công vụ và thực hiện đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn hóa.

2. Các tổ chức đoàn thể và cá nhân trong nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch đồng thời phát huy dân chủ cơ sở trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Thực hiện nghiêm túc định kỳ báo cáo./.

Nơi nhận:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

– Thanh tra Sở GD&ĐT (Báo cáo);

– Chi ủy;

– BGH;           

– Trưởng các đoàn thể và Tổ trưởng;                                                                     Nguyễn Thái Quảng

– Trưởng ban TTrND;

– Lưu: VT.