BÁO CÁO – KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

      SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/BC-VNG                                                                       Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 204/HD-TTr ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021, Trường THPT Võ Nguyên Giáp báo cáo cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh:
– Cán bộ quản lý: 03, giáo viên: 87, nhân viên: 07 (trong đó hợp đồng 05).
– Học sinh: Đầu năm: 1645, cuối học kỳ I: 1641 ( 03 học sinh chuyển học nghề và 01 học sinh bị bệnh đang điều trị). Tổng số lớp: 39 (K.12: 13 lớp, K.11: 13 lớp, K.10: 13 lớp).
2. Thuận lợi và khó khăn:
– Thuận lợi:
Nhà trường đã cập nhật đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT về công tác kiểm tra nội bộ. Đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai và tổ chức tốt hoạt động kiểm tra theo quy định và đúng kế hoạch.
Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ trường học (KTNBTrH) ngay từ đầu năm học, tổ chức hướng dẫn, thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học cho cán bộ giáo viên trong đơn vị; đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kế hoạch để Ban KTNBTrH hoạt động hiệu quả.
– Khó khăn: Cán bộ, giáo viên còn hạn chế về kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ trường học nên công tác kiểm tra còn gặp khó khăn.
II. Kết quả kiểm tra
1. Tổ chức, thực hiện
– Nhà trường đã thành lập Ban KTNBTrH năm học 2020-2021. Mỗi thành viên trong ban KTNB TrH được phân công nhiệm vụ cụ thể.
– Ban kiểm tra có đủ các văn bản hướng dẫn kiểm tra và sau khi kiểm tra có hồ sơ lưu ở trường.
– Ban KTNBTrH xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng đợt phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và đúng theo văn bản hướng dẫn. Kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt đưa vào thực hiện trong năm học 2020-2021, được thông qua toàn thể cán bộ, giáo viên và niêm yết ở bảng thông báo phòng hội đồng.
2. Kết quả kiểm tra
2.1. Kiểm tra toàn diện giáo viên
Kiểm tra toàn diện giáo viên đợt I: 29 GV được kiểm tra, xếp loại Tốt: 29 (tỉ lệ 100%).
2.2. Kiểm tra chuyên đề giáo viên
Kết quả kiểm tra thực hiện quy định chuyên môn; thực hiện chương trình; kế hoạch giảng dạy; hồ sơ giáo viên. Tổng số GV được kiểm tra: 87, trong đó xếp loại Tốt: 82 (94,3 %); Khá: 5 (5,7 %).
Tổng số tiết dự giờ đánh giá: 66 tiết.
2.3. Kiểm tra hoạt động của các tổ, bộ phận
2.3.1. Kết quả kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch của bộ phận chuyên môn, tổ bộ môn
– Ngay từ đầu năm học, bộ phận chuyên môn đã xây dựng kế hoạch 35 tuần thực học, tổ chuyên môn đã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm học của tổ, kế hoạch dạy học của từng bộ môn, các kế hoạch này đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Kết quả tổ chức, thực hiện tốt, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao trong học kỳ I.
– Kết quả 2 mặt giáo dục toàn trường học kỳ I năm học 2020-2021:
+Về học lực

 

KHỐI
LỚP
TỔNG
SỐ
LOẠI GIỎI LOẠI KHÁ LOẠI TB LOẠI YẾU LOẠI KÉM
SL Tỷ lệ
%
SL Tỷ lệ
%
SL Tỷ lệ
%
SL Tỷ lệ
%
SL Tỷ lệ
%
10 559 104 18,6 269 48,1 176 31,5 10 1,8 0 0,0
11 546 125 22,9 341 62,5 80 14,7 0 0,0 0 0,0
12 536 123 22,9 320 59,7 91 17,0 2 0,4 0 0,0
T.Tr 1641 352 21,5 930 56,7 347 21,1 12 0,7 0 0,0

 

+ Về hạnh kiểm

 

KHỐI
LỚP
TỔNG
SỐ
LOẠI TỐT LOẠI KHÁ LOẠI TB LOẠI YẾU
SL Tỷ lệ
%
SL Tỷ lệ
%
SL Tỷ lệ
%
SL Tỷ lệ
%
10 559 529 94,6 30 5,4 0 0,0 0 0,0
11 546 535 98,0 9 1,6 1 0,2 1 0,2
12 536 523 97,6 10 1,9 2 0,4 1 0,2
T.Tr 1641 1587 96,7 49 3,0 3
0,2
2 0,1

 

 

2.3.2. Kết quả kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính
– Thực hiện tốt các quy định về công tác văn thư, hành chính, công khai khai thủ tục hành chính theo đúng quy định.
– Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên văn phòng: Nhiệt tỉnh, năng động, trách nhiệm và đạt kết quả tốt.
2.3.4. Kết quả kiểm tra tài chính, tài sản và công tác kế toán
– Đã xây dựng dự toán năm của trường được Sở phê duyệt.
+ Thực hiện đúng các qui định của Luật ngân sách nhà nước, tiết kiệm ngay từ khâu lập dự toán; đảm bảo đúng trình tự, nội dung và thời gian theo qui định.
+ Nhà trường đã thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ được Sở GD&ĐT Quảng Ngãi phê duyệt.
– Kết qủa công tác quản lý hành chính, tài chính, tài sản của trường học:
+ Thực hiện công khai tài chính đúng qui định.
+ Hội đồng trường và Ban thanh tra nhân dân có kế hoạch giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính của nhà trường.
– Các khoản thu – chi ngân sách, thu – chi khác: Thực hiện đúng quy định.
– Các dự án sửa chữa, cải tạo đều cấp thiết và được sự đồng thuận của tập thể.
– Qui trình thực hiện đều tuân thủ các qui định của pháp luật.
– Kết quả kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định, công tác kiểm kê tài sản:
+ Nhà trường quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả cơ sở vật chất; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để nâng cao tuổi thọ.
+ Việc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất đều thực hiện đúng qui định của pháp luật, của ngành.
– Kết quả kiểm tra công tác kế toán:
+ Đảm bảo 100% quỹ tài chính nhà nước có nguồn ngân sách nhà nước được thành lập, hoạt động và sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.
+ Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
2.4. Kết quả kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng
– Hiệu trưởng xây dựng Quy chế làm việc của BGH, công khai phân công nhiệm vụ trong cán bộ quản lý trong Hội nghị CB-CC-VC.
– Ban hành Quyết định thành lập các tổ, bổ nhiệm tổ trưởng, phân công giáo viên chủ nhiệm, phân công giảng dạy, phân công các tổ giúp việc.
– Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng tháng, qua đó xây dựng kế hoạch tổng thể các hoạt động của nhà trường một cách khoa học và triển khai thực hiện có hiệu quả.
– Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
+ Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiêm túc, có kế hoạch, có phân công bộ phận phụ trách, kịp thời kiểm tra, đánh giá và công khai kết quả thực hiện. Mời báo cáo viên tuyên truyền về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân; Luật giao thông, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
+ Tổ chức cho học sinh đăng ký cam kết thực hiện các quy định về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội (có chữ ký xác nhận của cha mẹ học sinh).
– Kết qủa công tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, bố trí và sử dụng đội ngũ:
+ Trong quản lí, BGH nhà trường đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong tổ chức đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá; sử dụng các phần mềm quản lí học sinh, quản lí giảng dạy, quản lí thiết bị, quản lí thư viện, quản lí tài chính.
+ Trường đã xây dựng trang website, tất cả các máy tính đều kết nối internet. Trường hiện có 01 phòng dạy học tương tác, 03 phòng dạy học công nghệ thông tin.
+ Công tác phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực CB, GV, NV: Chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cử giáo viên tham gia tập huấn đúng quy định. CB, GV, NV tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 02 giáo viên hoàn thành học lớp trung cấp lý luận chính trị, 01 giáo viên học lớp trung cấp lý luận chính trị; 03 giáo viên tự học cao học; 13 giáo viên được thăng hạng năm 2020.
– Kết qủa công tác quản lý và tổ chức giáo dục học sinh:
– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là các ngày lễ: 20/10, 20/11, 22/12, 09/01, Kỷ niệm ngày mất của đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông, …
– Nhà trường bảo đảm các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa, hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông.
– Thực hiện nghiêm túc chương trình GDQP-AN, dạy học TDTT và rèn luyện sức khỏe; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.
– Tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao như: sinh hoạt văn nghệ trong giờ chào cờ đầu tuần và các cuộc sinh hoạt theo chủ điểm.
– Kết quả công tác thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường:
+ Giải quyết đúng và kịp thời các chế độ, chính sách cho CB, GV, NV và học sinh trên cơ sở qui định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
+ Triển khai thu bảo hiểm y tế theo đúng quy định.
+ Thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho học sinh diện chính sách, hộ nghèo, con mồ côi, thực hiện cấp hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh diện hộ nghèo.
+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai theo quy định.
– Kết quả kiểm tra công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục; quan hệ phối hợp với các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh; việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua; đánh giá chuẩn đối với hiệu trưởng, giáo viên
+ Chi bộ Đảng của trường luôn giữ vai trò lãnh đạo toàn diện các công tác trong nhà trường; hầu hết đảng viên đã nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu.
+ Công đoàn cở sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội chữ thập đỏ của trường có nhiều hoạt động hiệu quả.
– Nhà trường đã triển khai việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
+ Hoạt động xã hội, từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa được duy trì, đem lại kết quả thiết thực. Cụ thể: Tiếp tục chăm sóc và phụng dưỡng 02 Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm các cơ quan quân sự trên địa bàn thành phố. Ủng hộ các quỹ, CB-GV-NV đóng góp tổng cộng 90.699.250 đồng, HS đóng góp tổng cộng 35.299.000 đồng.
+ Quan tâm huy động nhiều nguồn học bổng khuyến học, khuyến tài. Cấp học bổng với số tiền trên 14.000.000 đồng từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân; học bổng của tổ chức SEEDS số tiền 395.395.000 đồng.
3. Nhận xét, đánh giá
3.1. Ưu điểm
– Nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ: Có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng và công khai thực hiện ngay từ đầu năm học; các thành viên trong Ban KTNBTrH đều nắm được quy trình của công tác kiểm tra nội bộ trường học.
– Thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra, cơ bản đạt mục tiêu kiểm tra, giáo viên đã ý thức tự kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
– Về kiểm tra toàn diện giáo viên: 100% giáo viên được kiểm tra đều có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn, nắm chắc nội dung chương trình GD phổ thông hiện hành; chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt các công tác được giao.
– Về kiểm tra thực hiện quy định chuyên môn; thực hiện chương trình; kế hoạch giảng dạy; hồ sơ giáo viên, dự giờ thăm lớp: 100% giáo viên thực hiện đúng quy định chuyên môn, chương trình GD phổ thông, xây dựng và hoàn thành tốt kế hoạch giảng dạy trong học kỳ I, 100% giáo viên có đầy đủ hồ sơ chuyên môn, hồ sơ đảm bảo đúng quy định của trường và của Sở.
– Về kiểm tra hoạt động của các tổ, bộ phận:
Các bộ phận, tổ chuyên môn đã xây dựng được kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đưa ra trong Hội nghị CC-VC đầu năm học; đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ đảm bảo đúng kế hoạch 2 lần/tháng và đạt hiệu quả.
3.2. Hạn chế:
– Qua kiểm tra hoạt động dạy và học, cũng như thăm dò trong học sinh, một bộ phận giáo viên thực hiện giờ dạy trên lớp chưa tốt, chưa đổi mới phưng pháp dạy học.
– Một số giáo viên chưa có thái độ tích cực khi tiếp thu ý kiến của lãnh đạo, chưa có sự thay đổi một cách rõ rệt.
– Về nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn ở một số buổi chưa hiệu quả còn mang tính hành chính, chưa tập trung nhiều vào chia sẻ kinh nghiệm.
4. Kiến nghị: Không
Trường THPT Võ Nguyên Giáp kính báo cáo để Sở biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
– Như Kính gửi;
– BGH;
– Lưu: VT .