KẾ HOẠCH (Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021)

KẾ HOẠCH (Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021)

Lượt xem:

          SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Số:  01/KH-VNG                       Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021      Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT ngày... ...
Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Lượt xem:

...