KẾ HOẠCH thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

                                    *

Số: 09-KH/CUVNG                                                          Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh năm 2021

—–

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 26/01/2021 của Thành ủy Quảng Ngãi về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, Chi ủy Trường THPT Võ Nguyên Giáp xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

– Tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm 2021.

– Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Yêu cầu

– Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những mô hình hay, việc làm hiệu quả, thiết thực, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo lời Bác bằng những hình thức phù hợp, sinh động, tạo sức lan tỏa rộng rãi để mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo.

– Việc tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 đảm bảo nghiêm túc, đúng chỉ đạo, định hướng của cấp trên; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của nhà trường; chú trọng công tác đánh giá, tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05, đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới.

II. Nội dung

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2021

Căn cứ chủ đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn và Kế hoạch Ban Tuyên giáo Thành ủy, xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2021 của Chi bộ.

2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ theo chủ điểm hàng quý

2.1. Nội dung:

– Quý I/2021: Tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm quý I: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

– Qúy II/2021: Sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lấy dân làm gốc” nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Quý III/2021: Sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” gắn với thực hiện chủ đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2021: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỹ cương hành chính; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách; tập trung thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế thành phố”

– Quý IV/2021: Sinh hoạt chuyên đề với chủ điểm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021).

2.2. Phương thức thực hiện

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý nghiêm túc để quán triệt các nội dung liên quan theo chủ đề; liên hệ nhiệm vụ của chi bộ, nhà trường; của đảng viên, người đứng đầu trong vận dụng thực hiện nội dung chủ đề.

– Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề hằng quý, chi ủy báo cáo kết quả việc tổ chức sinh hoạt cho Ban Tuyên giáo Thành ủy.

2.3. Bộ phận thực hiện: Đồng chí Huỳnh Tấn Tuấn.

2.4. Thời gian thực hiện: Hàng quý.

3. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; xây dựng chuẩn mực đạo đức, đăng ký hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.1. Nội dung

– Chi bộ rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký mô hình, hành động cụ thể trong học tập và làm theo Bác; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; cải cách hành chính sát chức năng, nhiệm vụ của nhà trường theo phương châm “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra kết quả”.

– Đảng viên, công chức, viên chức viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công vụ, giao tiếp, ứng xử gắn với chức trách, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng phục vụ.

– Lấy kết quả thực hiện cam kết; xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá đảng viên, công chức, viên chức năm 2021.

3.2. Phương thức thực hiện

– Đảng viên viết và gửi bản cam kết cho Bí thư chi bộ; viên chức (chưa là đảng viên) viết, gửi cam kết cho Hiệu trưởng.

– Chi ủy, Ban Giám hiệu rà soát xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ năm 2021; theo dõi việc thực hiện cam kết của đảng viên, công chức, viên chức.

– Việc đánh giá kết quả thực hiện Bản cam kết được tiến hành kết hợp với việc kiểm điểm, đánh giá đảng viên, công chức, viên chức năm 2021.

3.3. Cơ quan thực hiện: Chi ủy, Ban Giám hiệu.

 3.4. Thời gian thực hiện: Thời gian hoàn thành viết cam kết trong quý I/2021; đánh giá kết quả thực hiện cam kết trước ngày 30/11/2021.

4. Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Nội dung

– Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; việc triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

– Tập trung tuyên truyền, nhân rộng những việc làm hay, mô hình mới, sáng tạo, “những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4.3. Phương thức thực hiện

– Chi ủy định hướng, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đảng viên, công chức, viên chức và học sinh.

– Trang tin điện tử của trường tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong học tập và làm theo Bác tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn trường.

4.4. Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Đánh giá các mô hình học tập và làm theo Bác

5.1. Nội dung: Tiếp tục theo dõi, đánh giá mô hình “TRường học sạch và phân loại rác”; tham khảo, học tập các mô hình hay, hiệu quả của các địa phương trong và ngoài tỉnh có tác động tích cực đến hoạt động giáo dục của nhà trường để triển khai nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên và ngày càng sâu rộng.

5.2. Phương thức thực hiện

– Bộ phân phụ trách Tuyên giáo của Chi ủy đánh giá, tổng kết việc thực hiện mô hình, rút kinh nghiệm, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả. Xây dựng và tổ chức tốt hoạt động của Câu lạc bộ “Học tập và làm theo lời Bác” của trường.

– Chi bộ rà soát, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện mô hình gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 30/3/2021.

5.3. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

6. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, học sinh

6.1. Nội dung

– Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

– Đánh giá kết quả phong trào học tập và làm theo lời Bác của tuổi trẻ; biểu dương, khen thưởng các mô hình “Thanh niên làm theo lời Bác”.

6.2. Phương thức thực hiện

– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu như: kể chuyện, viết bài, sân khấu hóa lồng ghép các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ… qua đó tuyên truyền tạo sức lan tỏa, hấp dẫn, đạt hiệu quả thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  tiếp tục triển khai thực hiện giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” ngày càng chất lượng.

– Đoàn trường, Hội Liên hiệp thanh niên đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo Bác trong đoàn viên, thanh niên.

– Đoàn trường, Hội Liên hiệp thanh niên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo lời Bác trong thanh thiếu niên.

– Chi ủy theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

6.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên

7. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân

7.1. Nội dung

– Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đảng viên, công chức, viên chức và học sinh, trước hết là những vụ việc nổi cộm, bức xúc để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường.

– Tổ chức thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng thực chất, hiệu quả.

7.2. Phương thức thực hiện

– Tập trung xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức công vụ; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; kịp thời giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và cha mẹ học sinh.

– Ban Thanh tra nhân dân tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc tiếp dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công chức, viên chức, học sinh và cha mẹ học sinh.

7.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên. Báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy (đồng thời gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 30/11/2021.

8. Tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác

8.1. Nội dung: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; khắc phục những hạn chế, vướng mắc; đôn đốc quá trình triển khai thực hiện tại trường; biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt; phát hiện những sáng kiến, kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm hiệu quả để phổ biến, nhân rộng.

8.2. Phương thức thực hiện: Bộ phận Tuyên giáo của Chi ủy tham mưu Chi ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác cấp trường (có kế hoạch riêng). Thời gian tổ chức Hội nghị cấp trường quý III/2021.

9. Kiểm tra, giám sát

9.1. Nội dung

– Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

– Kiểm tra, giám sát việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

– Giám sát việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 và tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại chi bộ.

9.2. Phương thức thực hiện

Chi ủy chủ trì, phối hợp với Ban Giám hiệu và Ban Thanh tra nhân dân tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định.

III. Tổ chức thực hiện

1. Chi ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 của Chi bộ, gửi kế hoạch thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 10/3/2021.

2. Giao Bộ phận Tuyên giáo của Chi ủy cập nhật các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy vào kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung Kế hoạch này.

3. Đảng viên, công chức và viên chức của nhà trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này; trường hợp thắc mắc hoặc đề xuất bổ sung thì báo cáo trực tiếp cho Bí thư (đối với đảng viên) hoặc cho Hiệu trưởng (đối với diện chưa là đảng viên)./.

Nơi nhận:                                                                                                             T/M CHI ỦY

– Ban Tuyên giáo Thành ủy (báo cáo);                                                                    BÍ THƯ

– Chi ủy viên;

– Ban Giám hiệu;

– BTĐ, CT HLHTN, CT CĐCS;

– Trưởng ban TTrND;                                                                                              Cao Văn Ấn

– Lưu: VPCB.