PHÂN CÔNG CẤP UỶ

Lượt xem:

Đọc bài viết

      ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI ỦY TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

                                      *

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2020

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI ỦY

(Từ ngày 02/01/2021)

(Kèm theo kế hoạch số 101-KH/CBVNG ngày 30/12/2020 của Chi bộ)

———–

          Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

          Căn cứ Quyết định số 4597-QĐ/TU ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi chuẩn y Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Võ Nguyên Giáp, nhiệm kỳ 2020-2025;

          Căn cứ Kế hoạch số 1010-KH/CBVNG ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chi bộ Trường THPT Võ Nguyên Giáp năm 2021;

          Xét nhu cầu công tác của Chi bộ và thống nhất của Chi ủy trong phiên họp ngày 28 tháng 12 năm 2020,

          Nay Chi ủy Trường THPT Võ Nguyên Giáp phân công nhiệm vụ của các Chi ủy viên từ ngày 02 tháng 01 năm 2021 như sau:

1. Đồng chí Cao Văn Ấn – Bí thư: Phụ trách chung, phụ trách công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phụ trách công tác tư tưởng, tổ chức, thi đua – khen thưởng, kỷ luật và tài chính của Chi bộ; chủ trì các cuộc họp của Chi ủy và Chi bộ.

2. Đồng chí Nguyễn Thái Quảng – Phó Bí thư: Phụ trách công tác chính quyền của đơn vị; phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi ủy.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Chi ủy viên: Phụ trách công tác dân vận của Chi bộ, công tác tài chính của Chi bộ và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi ủy.

4. Đồng chí Huỳnh Tấn Tuấn – Chi ủy viên: Phụ trách công tác đoàn thể; phụ trách công tác tuyên giáo của Chi bộ và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi ủy.

5. Đồng chí Bùi Văn Sinh – Chi ủy viên: Phụ trách công tác văn phòng của Chi ủy, quản lý con dấu của Chi bộ và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi ủy.

Ghi chú: Thủ quỹ của Chi bộ là thủ quỹ của nhà trường.

Nơi nhận:                                                                                                          T/M CHI ỦY

– Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi (Báo cáo);                                              BÍ THƯ

– Các đ/c Chi ủy viên;

– Liên tịch nhà trường;

– Thông báo trong Chi bộ;

– Lưu: VPCB.